Как да разберем своя риск?

  1. Всеки може лесно да разбере своя риск за развитие на захарен диабет тип 2 като попълни някои от разработените въпросници за оценка на риска, които са базирани на основните рискови фактори. Един от най-утвърдените и използвани в света въпросници за оценка на риска е финландския въпросник FINDRISC. виж
  2. Хората, чиито рисков сбор надхвърля определен брой точки - за българската популация  ≥ 10 точки - е препоръчително да проведат допълнителни лабораторни изследвания, тъй като техният риск е по-висок. При тях лабораторните изследвания могат да покажат състояние на предиабет или новооткрит захарен диабет.
  3. Според съвременните препоръки рискът нараства с възрастта. Затова всички хора над 45 години, независимо дали имат или не други рискови фактори, следва да проведат лабораторни изследвания за оценка на глюкозния толеранс.
  4. Ако лабораторните изследвания са нормални, те трябва да се повторят през интервал не по-голям от 3 години. Хората с предиабет трябва да се проследяват по-често - веднъж годишно следва да се провеждат контролни лабораторни изследвания.