Защита на личните данни

Кой отговаря за Вашите лични данни

В настоящата Декларация за поверителност „AstraZeneca“, „ние“, „ни“ и „наши“ се отнасят до дружествата от групата AstraZeneca.

Ние определяме целите и начина, по който Вашите лични данни се събират, използват и/или оповестяват и управляват в съответствие с глобалните вътрешни стандарти на AstraZeneca за поверителност.

AstraZeneca приема много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Декларацията за поверителност описва какви лични данни може да събираме за Вас и как може да ги използваме.

Възможно е периодично да променяме тази Декларация за поверителност. Ще Ви уведомим за всякакви настъпили промени, в случаите, когато това се изисква от нас.

Каква информация събираме и как я използваме?

Ако е необходимо да се регистрирате, за да използвате този уебсайт, да попълните онлайн формуляр или да ни изпратите имейл (напр. за получаване на актуализации по имейл или да заявите желанието си да Ви изпращаме повече информация и/или да Ви изпратим покани за участие за научни срещи, промоционални събития, възможности за сътрудничество и анкети), тогава може да събираме и използваме лични данни за Вас като например:

  • Име
  • Имейл адрес
  • Държава на пребиваване
  • Адрес
  • Номер на телефон
  • Професия (например, ако сте здравен специалист, търсещ информация за нашите продукти)
  • IP адрес

Тези данни са предоставени от Вас и ние ще ги използваме в рамките на нашите законни интереси за управление на уебсайта, за регистрирането Ви за услуги, за които сте се записали и за да отговорим на всякакви запитвания или искания за информация, които може да имате.

Понякога може да получим чувствителни лични данни за Вас, например, ако предоставите доброволно информация за Вашето физическо или психично здраве, като част от запитване за информация. В такива случаи използваме подобни данни единствено, за да отговорим на Вашето запитване и, когато е приложимо, да Ви предоставим допълнителни насоки (напр. да Ви информираме за правото Ви да изпратите доклад за нежелани събития). С предоставянето на чувствителни лични данни от Ваша страна се съгласявате да обработваме тези данни за целите, определени в настоящата Декларация за поверителност или във всяка декларация, свързана със събиране на данни, която сме Ви предоставили.

В случай че използвате този уебсайт, че попълвате онлайн формуляр или ни изпращате имейл, за да докладвате за нежелано събитие, което сте изпитали, докато сте приемали продукт на AstraZeneca, моля, прегледайте Декларацията за поверителност, отнасяща се за съответната Ви държава, налична на адрес https://aereporting.astrazeneca.com, за да получите повече информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни във връзка с нежеланите събития.

Бисквитки

Възможно е също да събираме информация, за това как използвате уебсайта, като използваме бисквитки (и други подобни технологии), като част от подобряването на съдържанието и функционалността на уебсайта. За повече информация относно употребата на бисквитки, разгледайте нашата Декларация за бисквитки.

Обобщена информация

Използваме обобщена информация, която не идентифицира индивидуални лица, за проследяване на модели на потребителски трафик в уебсайта и за определени страници, както и за използване на сайта, с цел да ни помогне за подобряване на дизайна и оформлението на съдържанието.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Възможно е Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към други дружества от групата AstraZeneca. Може също така да споделим Вашите лични данни с определени трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на системата; одитори и консултанти за удостоверяване на спазването от наша страна на външните и вътрешните изисквания; регулаторни органи, правоприлагащи органи и страните по съдебен процес във връзка с правно изискване за отчетност или иск; и правоприемник или бизнес партньор на AstraZeneca или на дружество от групата AstraZeneca, в случай че компанията продава, преотстъпва или учредява сътрудничество/съвместно дружество за целия или част от своя бизнес.

Как съхраняваме Вашите данни

AstraZeneca съхранява личните Ви данни за определен брой години в съответствие с местното законодателство и Политиката за съхраняване на документи на компанията. За повече информация относно вътрешната Политика за съхраняване на документи на AstraZeneca, може да посетите адрес www.astrazenecapersonaldataretention.com

Прехвърляне на данни на международно равнище

Възможно е дружествата на AstraZeneca и трети страни да са установени навсякъде по света, което може да включва държави, които да не предлагат еднаква правна защита на личните данни като тази в държавата Ви на пребиваване. Независимо в коя държава се прехвърлят Вашите лични данни, ще ги споделяме само въз основа на строго спазване на принципа „необходимост от информация“ и според уместните договорни ограничения (като „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и стандартните договорни клаузи на ЕС). Можете да се възползвате от правото си да получите екземпляр от „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и/или стандартните договорни клаузи на ЕС за AstraZeneca на имейл адрес privacy@astrazeneca.com.

Обвързващи корпоративни правила

По отношение на личните данни сме осигурили съответствие с някои от нашите правни задължения чрез прилагане на набор от „Обвързващи корпоративни правила“ (ОКП). „Обвързващите корпоративни правила“ определят ангажиментите на AstraZeneca по отношение на поверителността на данните във връзка с личните данни, които се прехвърлят на международно равнище.

Можете да научите повече за съответните ангажименти тук. „Обвързващите корпоративни правила“ и всякакви произтичащи от тях правила не се прилагат за лични данни с произход от САЩ.

Как защитаваме Вашите данни

Разполагаме с подходящи политики за поверителност и за сигурност, които имат за цел да гарантират, доколкото това е разумно постижимо, сигурността и целостта на цялата наша информация, включително Вашите лични данни.

Можете да намерите повече информация за това, как AstraZeneca изпълнява своите задължения за поверителност на личните данни, в нашите глобални вътрешни стандарти за поверителност.

Какви са правата Ви

Можете да се свържете с AstraZeneca на адрес www.astrazenecapersonaldataretention.com по всяко време, за да изискате достъп до личните данни, които притежаваме за Вас, за да коригирате грешки или за да поискате изтриването им, или да оттеглите Вашето съгласие за определени видове обработка на Вашите лични данни. Ако такова искане поставя AstraZeneca или нейните филиали в нарушение на своите задължения според приложимите закони, нормативни изисквания или кодекси за работа, тогава AstraZeneca може да не е в състояние да изпълни Вашето искане, но Вие все още можете да поискате да блокираме използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка. Можете също да имате право на преносимост на данните към друг администратор на лични данни при определени обстоятелства.

AstraZeneca е назначила служител за защита на данните, отговорен за надзора при спазването от страна на AstraZeneca на закона на ЕС за защита на данните, с който можете да се свържете на имейл адрес: privacy@astrazeneca.com или на пощенски адрес: Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Обединено кралство, в случай че имате въпроси или опасения относно обработката на Вашите лични данни. Ако обработката на Вашите лични данни от AstraZeneca подлежи на законодателството на ЕС, можете също да подадете жалба до съответния контролен орган за защита на данните в държавата, в която пребивавате. Можете да намерите името и данните за контакт на съответния контролен орган на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Отписване от получаването на последваща информация от нас

Ако сте избрали да получавате информация за нашите продукти или услуги, или за тези на други дружества на AstraZeneca и желаете да се отпишете от получаването на подобна информация, можете да направите това, като изпратите имейл до privacyrequests@astrazeneca.com. На всички комуникации трябва ясно да посочите: Вашето име, име на потребител (ако е налично), данни от регистрация (ако са налични) и наименованието на съответния уебсайт.

Последна актуализация м. януари 2018 г.