НОВО:ОБЛЕКЧЕНО ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ Е ВАЛИДНО ДВА МЕСЕЦА СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Срокът на валидност* на протоколите за лечение на пациенти със захарен диабет, който е изтекъл по време на извънредното положение, се удължава служебно от НЗОК** за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна:
 

  • Служебно се удължава срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредното положение, т.е. от 13.03.-13.05.2020г. Валидността на тези протоколи е удължена служебно за времето на извънредното положение и 2 месеца след неговата отмяна, т.е удължаването е до 13.07.2020 г.

  • В случай че срокът на валидност на даден протокол е изтекъл на/след 14.05.2020 г., същият не се удължава служебно. В този случай, здравноосигуреното лице следва да подготви документация по издаване на нов протокол за продължаване на терапията. В тези случаи се издава нов протокол по общия ред, предвиден в Националния рамков договор за медицинските дейности.

 

Аптеките могат да отпускат лекарства за захарен диабет по удължените протоколи или само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта (за тези лекарства, които не са по протокол) за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Отпускането се извършва в аптеките, където е осъществено последното взимане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарства.

https://www.nhif.bg/news_page?id=420416&page_id=10204

* Съгласно § 21 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

** НЗОК – национална здравноосигурителна каса

BG-2509; Дата на създаване:26.5.2020 год.