Правна информация

Правна информация

Настоящата страница (заедно с документите, посочени в нея) Ви уведомява относно условията, при които може да използвате нашия уебсайт, независимо дали ще направите това като гост или като регистриран потребител ("Условия за ползване"). Моля, запознайте се настоящите Условия за ползване внимателно преди да започнете да използвате уебсайта. Използвайки нашия уебсайт, Вие приемате настоящите Условия за ползване и се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, моля не използвайте нашия уебсайт.

 

Информация за нас

Настоящият уебсайт е собственост и се управлява от АстраЗенека България ЕООД (AstraZeneca Bulgaria EOOD) ("ние", "наш" и "нас"). Ние сме дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление: бул. „Драган Цанков” № 36, етаж 8, офис 801, гр. София, България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 201340239.

 

Достъп до настоящия Уебсайт

Достъпът до нашия уебсайт се разрешава временно, като ние си запазваме правото да прекратим или изменим услугите, които предлагаме на нашия уебсайт, без предупреждение (виж по-долу). Ние не носим отговорност, ако по някаква причина нашият уебсайт не е достъпен по всяко време, или за какъвто и да е било период. Възможно е в определени случаи да ограничим достъпа до някои части на нашия уебсайт или целия уебсайт само за регистрирани потребители.

Ако изберете или Ви бъдат предоставени идентификационен потребителски код, парола и друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и да не я споделяте с други лица. Имаме право да деактивираме всеки идентификационен потребителски код или парола, независимо дали са избрани от Вас или са Ви били предоставени от нас, по всяко време, ако по по наша преценка не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако узнаете за наличие на неразрешено разкриване или използване на идентификационния потребителски код и/или парола.

Осигуряването на всички мерки, необходими за да имате достъп до нашия уебсайт, е изцяло Ваша отговорност. Също така носите отговорност за това да се уверите, че всички лица, които имат достъп до нашия уебсайт чрез интернет връзката Ви, са наясно с настоящите Условия за ползване, както и че ги спазват.

 

Забранено ползване

Можете да използвате нашия уебсайт само за законни цели. Нямате право да използвате нашия уебсайт: 

 • по какъвто и да било начин, който нарушава приложимото местно, национално или международно право;
 • по какъвто и да било начин, който е незаконен или измамен или има някаква незаконна или измамна цел или въздействие;
 • за предаване, или осигуряване на изпращането на каквато и да било нежелана или неразрешена реклама или рекламни материали или всяка друга форма на подобна покана (спам); както и
 • за извършване на неразрешени опити за достъп до някоя от нашите системи или до мрежи на трети страни;

 

Интерактивни услуги

Възможно е да предоставяме интерактивни услуги на нашия уебсайт, включително, но не само, чат или информационни бюлетини. Когато предоставяме интерактивни услуги, ще Ви предоставим ясна информация за вида на предлаганата услуга, дали тя подлежи на модерация и каква форма на модерация се използва (включително дали същата е чрез оператор или технически устройства).

Правим всичко възможно, за да оценим всички възможни рискове за потребителите (и по-специално за децата), произтичащи от трети лица, когато потребителите използват интерактивна услуга, предоставена на уебсайта ни, като във всеки отделен случай преценяваме дали е необходима модерация на съответната услуга (включително какъв вид модерация да се приложи) предвид установените рискове, макар да нямаме задължение  да наблюдаваме, проследяваме или модерираме всяка интерактивна услуга, която предоставяме на уебсайта ни. Въпреки предприетите мерки, не носим отговорност по отношение на загуби или щети, произтичащи от използването на  интерактивна услуга от потребител в нарушение на нашите стандарти за съдържание, независимо дали услугата е модерирана или не.

Използването на интерактивни услуги от непълнолетни лица е допустимо след одобрение от техен родител или настойник. Препоръчваме на родителите, които позволяват на децата си да използват интерактивна услуга, да разяснят на децата си важността на безопасността им онлайн, тъй като модерацията не гарантира пълна сигурност. Непълнолетните лица, които използват интерактивните услуги, трябва да бъдат информирани за потенциалните рискове на които са изложени.

При модерация на интерактивна услуга предоставяме начин за комуникация с модератора при възникване на проблем или трудност.

 

Стандарти за съдържание

Настоящите стандарти за съдържание се прилагат към всички материали, които добавяте на нашия уебсайт (Добавени матерали), и към всички интерактивни услуги, свързани с тях. Задължавате се да спазвате следните стандарти, в това число да ги прилагате в съотвествие с техния дух и цел. Стандартите се отнасят за всяка част от всеки Добавен материал, както и за същия като цяло.

Добавените материали трябва да бъдат точни (когато излагат факти) и да представят действителното мнение на техния автор (когато се представят мнения). Добавените материали следва да бъдат съобразени с действащото законодателство в България и в която и да е страна, от която са изпратени.

Добавените материали не следва да:

 • съдържат клевети;
 • имат неприличен, обиден, насаждащ омраза или провокация характер;
 • предлагат сексуално ориентирани материали;
 • насърчават насилие;
 • насърчават дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
 • нарушават авторски права, права върху база данни или търговски марки на трети лица;
 • имат заблуждаващ характер;
 • нарушават задължения спрямо трети лица, като например задължения по договор или задължения за поверителност;
 • промотират незаконна дейност;
 • заплашват, злоупотребяват или навлизат в личния живот на което и да било друго лице или да причиняват раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство;
 • са от естество да причинят тормоз, притеснение, злепоставяне, тревога или раздразнение на което и да било лице;
 • се използват с цел представяне за друго лице или невярно представяне на самоличността Ви или свързаността Ви с трето лице;
 • създават впечатление, че произлизат от нас, ако това не е така; и
 • насърчават или подпомагат незаконен акт, като например нарушаване на авторски права или злоупотреба с компютър.

 

Спиране и прекратяване

Ние ще определим, по наша преценка, дали е налице нарушение на настоящите Условия за ползване при използването на нашия уебсайт. Когато е налице нарушение на настоящите Условия за ползване, можем да предприемем подходящи действия по наша преценка, включително, но не само, всички или някои от следните действия:

 • незабавно, временно или постоянно, отнемане на правата за използване на нашия уебсайт;
 • незабавно, временно или постоянно, отстраняване на всяка публикация или материал, качени от Вас в нашия уебсайт;
 • официално предупреждение;
 • претендиране на обезщетение по съдебен ред, включващо и разумни административни и съдебни разходи;
 • по-нататъшни правни действия срещу Вас; и
 • разкриването на информация пред правораздаващите органи, каквато, по наша преценка, счетем за необходима.

Ние не поемаме отговорност за действия, предприети в отговор на нарушения на настоящите Условия за ползване. Настоящото ограничение на отговорността не се отнася евентуално причинени вреди в резултат на груба небрежност.

 

Задълженията при членство

В случай, че се присъединявате към този уебсайт като член, Вие се задължавате да ни информирате незабавно за всяка претенция или иск срещу Вас по отношение на всяко използване на настоящия уебсайт и, при поискване от наша страна, незабавно да преустановите действието срещу което е подадено оплакване. Вие се съгласявате да ни информирате незабавно за всички промени в информацията за Вашата регистрация. Ваше задължение е да гарантирате, че информацията за Вашата регистрация е актуална.

Можете да прекратите членството си към настоящия уебсайт по всяко време, като ни предоставите уведомление в разумен срок чрез www.astrazeneca.com/general-enquiries. Вашето име, потребителското име (ако има такова) и информация за Вашата регистрация (ако има такава), както и името на настоящия уебсайт, следва да бъдат посочени във всяка комуникация.

 

Използване на RSS feed

При условие, че спазвате настоящите Условия за ползване, ние Ви предоставяме отменима (по всяко време), неизключителна, лична, разрешаваща използване единствено за лични и нетърговски цели, важаща за целия свят, непрехвърляема и безвъзмездна лицензия за използване и публикуване на Ваш уебсайт и/или по друг начин включване в генериран от Вас RSS feed на съдържание, предоставено от нас (включително, но не само заглавия, активни връзки, изходни идентификатори, маркиране на социални връзки и друга информация, съдържание или материали, които можете да изберете да получавате при използването на RSS feed на АстраЗенека) като резултат от Вашия абонамент за всеки RSS feed на АстраЗенека ("Съдържание на АстраЗенека").

Горепосочената лицензия не може да се прехвърля, подновява, възлага и/или сублицензира на трето лице. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия лиценз остават наша и/или на нашите Партньори (както са посочени по-долу) и нашите лицензодатели изключителна собственост и не могат да бъдат упражнявани от други лица.

Горепосочената лицензия не Ви дава право или разрешение за използване по какъвто и да е начин на нашите търговски марки на Ваш уебсайт или на друго място.

 

Използване на RSS feed на АстраЗенека

Ако възнамерявате да използвате RSS feed на АстраЗенека на Ваш уебсайт и/или като част от друг RSS feed, следва да гарантирате, че е предоставен ясен и функционален линк към уеб страницата, която съдържа RSS feed на АстраЗенека и че посетителите на Вашия уебсайт или абонати на всеки RSS feed, включващ RSS feed на АстраЗенека, са информирани, че RSS feed на АстраЗенека е предмет на настоящиата лицензия. Във всички случаи следва да гарантирате, че  е посочен авторът на съответното съдържание, съдържащо се в RSS feed на АстраЗенека, като ясно се посочва: "Това съдържание е от уебсайта www.astrazeneca.com на АстраЗенека България" и се гарантира, че всички авторски права, както и информация за наличие на такива права, са запазени в техния първоначален вид.

Чрез използването на RSS feed на АстраЗенека и/или съдържание на АстраЗенека, Вие гарантирате, декларирате и се задължавате, че на всеки уебсайт, на който публикувате (или предлагате да публикувате) какъвто и да е RSS feed на АстраЗенека или всеки feed , който генерирате (или предлагате да генерирате), включващ RSS feed на АстраЗенека (или част от такъв) не дисредитира нашето име, образ и/или репутация и, по-специално, не и няма да съдържа каквито и да било материали, които нарушават правата на интелектуална собственост на трети лица, или които разумен човек би възприел като нарушаващи нашите стандарти за съдържание (виж по-горе).

Следва да имате предвид, че ние не приемаме и не одобряваме всичко, което се появява на даден уебсайт и/или част от всеки RSS feed включващ RSS feed на АстраЗенека, включително (без ограничение) каквото и да било Ваше съдържание, съдържание на трета страна, продукт на друго юридическо или физическо лице. Нямате право да изисквате заплащане (пряко или косвено) от който и да било потребител на Ваш уебсайт или абонат за feed, за който Вие носите отговорност, като условие за достъп до всички или част от  RSS feed на АстраЗенека и/или всяко съдържание на АстраЗенека. Нямате право да препродавате и/или по друг начин да комерсиализирате всички или част от  RSS feed на АстраЗенека и/или всяко съдържание на АстраЗенека.

 

Лиценз за подкаст (асинхронно радио предаване)

При условие, че  спазвате настоящите Условия за ползване, ние Ви предоставяме отменима (по всяко време), неизключителан, лична, предназначена за плзване за лични нетърговски цели, важаща за целия свят, непрехвърляема и безвъзмездна лицензия за сваляне от този уебсайт и използване на подкасти на АстраЗенека. Посочениата лицензия за подкаст не може да се прехвърля, подновява, възлага и/или сублицензира на трето лице. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия лиценз за подкаст, остават наша и/или на нашите Партньори и лицензодатели изключителна собственост и не могат да бъдат упражнявани от други лица. Нито една част от лиценза за подкаст не Ви дава право или разрешение за използване на които и да било от нашите търговски марки.

 

Използване на подкаст на АстраЗенека

Подкастът на АстраЗенека е само за Ваша лична, некомерсиална употреба. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, поставяте, излъчвате, предавате, предоставяте на разположение на обществеността, продавате или по друг начин да използвате повторно или комерсиализирате по какъвто и да било начин подкаст на АстраЗенека. Нямате право да редактирате, променяте, адаптирате или да добавяте към подкаст на АстраЗенека по какъвто и да било начин, нито да съчетавате подкаст на АстраЗенека с какъвто и да било друг материал. Нямате право да изтегляте или да използвате подкаст на АстраЗенека за целите на разпространение, реклама или насочване към връзка между Вас (или трето лице) и нас, нашите агенти или служители, или сътрудници по отношение на подкаст на АстраЗенека. Нямате право да използвате подкаст на АстраЗенека по начин, който може да доведе до дискредитиране на нашето име или това на наш партньор или свързано лице или по друг начин да причини загуба или вреда на нас или на който и да е партньор или свързано лице.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите нас и нашите Партньори и Свързани лицаза всички загуби, разходи (включително правни и професионални такси), щети, парични суми, заплатени при уреждане на спор, както и при други задължения, произтичащи от или във връзка с нарушение от Ваша страна на лиценза за RSS feed и/или на лиценза за подкаст.

 

Освобождаване от отговорност

Ние сме предприели грижи в рамките на разумното при подготовката на настоящия уебсайт, но не носим отговорност за каквито и да било действия, предприети от  лице или организация резултат, пряко или по друг начин, на информация, съдържаща се в или достъпна чрез настоящия уебсайт, и независимо дали такава информация е предоставена от нас или от трето лице. Никаква част от информацията на настоящия уебсайт, не следва да се тълкува като предоставяне на съвети или каквато и да било препоръка, като настоящият уебсайт не трябва да се приема като основа за каквото и да било решение или действие. В резултат на продължаващия напредък и развитието в медицината, информацията на настоящия уебсайт може невинаги да е напълно актуална, поради което, информацията се предоставя на база "КАКТО Е" и "КАКТО Е НАЛИЧНА".

НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО ЗА КОЕТО И ДА БИЛО ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА НАВРЕМЕННОСТТА, ВАЛУТАТА, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ГРЕШКИ ИЛИ ЩЕ СА НАДЕЖДНИ.

Вие се съгласявате, че използването на информация, получена или изтеглена от или чрез настоящия уебсайт, е изцяло по Ваша преценка и на Ваш риск. В някои юрисдикции не се допуска изключването на косвени гаранции, като в такъв случай посоченото по-горе няма да се прилага в съответните юрисдикции. Всяка медицинска информация, посочена на настоящия уебсайт, не е предназначена да бъде и не е  заместител на компетентен медицински съвет. Ние не отговаряме на непоискани електронни писма, свързани с лични здравословни въпроси. Информация за продуктите, посочени в настоящия уебсайт може да варира в зависимост от държавата. Пациентите и медицинските специалисти следва да се консултират с местните медицински източници и регулаторни органи за предоставяне на информация, съответстваща за тяхната страна. ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩО КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ВЪПРОСИ, КОИТО ПОПАДАТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕЙСТВИЯ.

Информацията, поместена на настоящия уебсайт, не представлява покана за инвестиция или за друг вид транзакция с акции, дялове или други ценни книжа в дружества от групата АстраЗенека. Действителните резултати и развития могат да се различават съществено от всяка прогноза, мнение или очаквания, изразени в настоящия уебсайт и предходни стойности на цената на ценните книжа не трябва да се приемат като насока за бъдещите им нива.

 

Нашата отговорност

До степента, позволена от закона, ние, останалите членове на Групата (както е посочено по-долу) и трети лица, свързани с нас, изрично изключваме:

Всички условия и гаранции , които в противен случай биха могли да бъдат подразбиращи се по закон, общото законодателство или правото на собствения капитал; и

Всякаква отговорност за преки, непреки или последващи загуби или щети, понесени от потребител във връзка с нашия уебсайт, или във връзка с използването, невъзможността за използването му или резултатите от използването на нашия уебсайт, на всички уебсайтове, свързани с него, както и на всякакви материали, публикувани на него, включително, без ограничение на всяка отговорност за (i) загуба на доходи или приходи, (ii), загуба на бизнес, (iii) загуба на печалба или договори, (iv) загуба на очаквани спестявания, (v) загуба на данни, (vi) загуба на репутация, (vii) загуба на време, и (viii) за всяка друга загуба или щета от всякакъв вид, възникващи и причинени от непозволено увреждане, нарушение на договор или по други действия, дори и същите да са непредвидени.

Това не засяга нашата отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Ние не гарантираме, че функциите, съдържащи се в настоящия уебсайт ще бъдат непрекъснати или без грешки, че проявените дефекти ще бъдат поправени, или че настоящия уебсайт или сървърът, на който е базиран сайта, не съдържат вируси или бъгове.

 

Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост в настоящия уебсайт, и в материалите, публикувани на него, включително без ограничение, във всички документи, файлове, текст, изображения, RSS feed, аудио файлове, подкасти, видео файлове, флаш уроци, графики, устройства и кодове, съдържащи се уебсайта и по принцип по отношение на "вида и усещането" на настоящия уебсайт, са собственост на АстраЗенека България ЕООД, нейните филиали или нашите външни партньори. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и релевантните международни актове и спогодби.

Вие имате право да направите едно единствено копие и да отпечатвате извадки или документи от настоящия уебсайт (с изключение на всяко съдържание, собственост на трето лице, което е идентифицирано като такова) за лична и некомерсиална употреба при условие, че всяко такова копие или разпечатка съдържа означаване на авторски права или други права на собственост, както и клаузата за ограничаване на отговорност, съдържаща се в тях. Всички имена, лога и търговски марки на АстраЗенека не могат да бъдат използвани или възпроизведени без нашето предварително писмено съгласие. Нашето качество (и този на всички посочени сътрудници) на автори на материала на нашия уебсайт винаги трябва да бъде упоменато.

Освен посоченото по-горе, възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на настоящия уебсайт, в каквато и да било форма, включително и рамкиране, създаване на техни производни на базата на настоящия уебсайт и или неговото съдържание, включване в други уебсайтове, електронни системи за изтегляне или публикации, са забранени. Вие не можете да използвате каквито и да било диаграми, илюстрации, фотографии, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия ги текст. Никакви връзки към настоящия уебсайт не могат да бъдат включвани в друг уебсайт без нашето предварително писмено разрешение.

Ние не можем да гарантираме, че имате каквото и да било право за използване на съдържание, собственост на трета страна, което е публикувано на настоящия уебсайт и следва да получите разрешение отсъответната трета страна, преди да използвате или сваляте такова съдържание. Съдържание, което е защитено с  авторски права не може да се променя, нито да се променя каквото и да е уведомление за авторство или авторски права което се появява при такова съдържание, без предварителното получаване на необходимите съгласия.

С изключение на ограниченото разрешение посочено по-горе, нищо, посочено в настоящия уебсайт не следва да се тълкува като предоставяне на каквото и да било право или лиценз.

Всички имена на продукти, посочени в настоящия уебсайт са търговски марки на AstraZeneca UK Limited или негови свързани дружества, с изключение на тези марки, които са посочени като собственост на други фирми и всички права са запазени.

 

Право да се използва информация, предоставена от потребителя

Когато предоставяте материал за включване към настоящия уебсайт (включително без ограничение, лична информация, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси, техники, резюмета или други подобни), Вие се съгласявате, (i) материалът не представлява поверителна информация (ii) че материалът не е собственост на трето лице и (iii) да ни предоставяте неотменима, важаща в целия свят, постоянна, безвъзмездна, неизключителан лицензия за използване, разкриване, копиране, модифициране, адаптиране, публикуване и превеждане на всички или някои от тези материали за всякакви цели, без каквито и да било ограничения. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да премахнем или да изтрием, без предизвестие, всеки материал, който представите за включване към настоящия уебсайт. Ние също така имаме право да разкриваме самоличността Ви на трети лица, които твърдят, че публикуван или качен от Вас на нашия уебсайт материал представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост, или на правото им на личен живот. Ние обработваме всяка предоставена ни информация за Вас в съответствие с нашата политика за поверителност.

 

Вируси, хакерски и други престъпления

Нямате право да злоупотребявате с нашия уебсайт, като съзнателно допускате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са  технологически вредни. Нямате право да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашия уебсайт или който и да е сървър, компютър или данни, свързани с нашия уебсайт. Не следва да атакувате нашия уебсайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ-от услуга.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или други технологически вредни материали, които могат да заразят компютърното Ви оборудване, компютърните програми, данни или други фирмени материали, поради използването на нашия уебсайт или свързани с изтеглянето на всякакви материали, публикувани на него, или на който и да е уебсайт, свързан с него. В съответствие с правилата за добри практики в ИТ сферата, препоръчваме проверка за вируси на всички материали и/или съдържание достъпни и/или изтеглени от настоящия уебсайт, като използвате наличните в търговската мрежа, последни версии на софтуер за проверка за вируси.

 

Свързването към настоящия уебсайт

Не можете да се свържете към настоящия уебсайт без получаване на нашето предварително писмено съгласие. След получаването на такова съгласие всяка такава връзка трябва да бъде представена по начин, който е справедлив и законов и не вреди на репутацията ни или пък да се възползва от същата. Вие не трябва да установявате връзка по начин, който да предполага каквато и да било форма на асоцииране, одобрение или потвърждение от наша страна, в случаите където такива не съществуват. Не следва да установявате връзка от уебсайт , който не е Ваша собственост.

Нашият уебсайт не трябва да бъдат поставян в рамка на всеки друг уебсайт. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие. Уебсайтът от който се свързвате трябва да отговаря във всички отношения на изискванията на настоящата правна декларация.

 

Уебсайтове и съдържание на трети страни

Настоящия уебсайт може да включва съдържание, собственост на трето лице, (например статии, библиотеки с изображения, обмен на данни или извадки) и може също така да включва и хипервръзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Ние предоставяме такова съдържание, собственост на трета страна и връзки в знак на уважение към нашите потребители. Връзките се предоставят само за Ваша информация. Ние нямаме възможност за контрол върху който и да било уебсайт или съдържание, собственост на трети страни, посочени с достъп от или достъпни на настоящия уебсайт и, следователно, ние не подкрепяме, спонсорираме, препоръчваме или по какъвто и да било друг начин не поемаме каквато и да било отговорност за такива уебсайтове или съдържание, собственост на трети страни или за наличието на такива уебсайтове. По-специално, ние не носим отговорност, произтичаща от каквото и да било твърдение, че всяко съдържание, собственост на трето лице, (независимо дали е публикувана на този, или на който и да е друг, уебсайт) нарушава правата на интелектуална собственост на което и да било лице, или каквато и да било отговорност, произтичаща от информация или мнение, съдържащи се в такъв уебсайт или съдържание, собственост на трета страна.

 

Промени по настоящия уебсайт

Ние си запазваме правото за промени без предизвестие, във всяка част от настоящия уебсайт или настоящите Условия за ползване по всяко време. Всички промени в настоящите Условия за ползване влизат в сила от следващия път, когато отворите настоящия уебсайт. От вас се очаква на определени периоди от време да проверявате настоящите Условия за ползване, за да се информирате за всякакви промени които сме направили, като тези промени са задължителни за Вас. Независимо от горепосоченото, ние не сме задължени да поддържаме информацията на настоящия уебсайт актуална. При възникване на такава необходимост, ние може да прекратим достъпа до настоящия уебсайт, или да го затворим за неопределено време.

 

Кодекс на фармацевтични търговските практики на IFPMA (Международна федерация на фармацевтичните производители и сдружения)

Всяко рекламно съдържание на настоящия уебсайт е изготвено с позоваване на Кодекса на фармацевтични търговските практики на IFPMA. При използването на настоящия уебсайт Вие се съгласявате, че при възникването на каквито и да било притеснения относно съдържанието, първо ще се обърнете към нас. След това, ако не сте доволни от нашия отговор, можете да подадете жалба до IFPMA, Женева, Швейцария. Всички оплаквания, свързани с рекламно съдържание, което е специфично за една държава, могат също така да бъдат представени пред Асоциацията на фармацевтични производители в съответната страна.

 

Юрисдикция и приложимо право

Българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция върху всеки иск, произтичащ от или свързани с, посещение на нашия уебсайт, въпреки че ние си запазваме правото да заведем дело срещу Вас за нарушаване на настоящите Условия във Вашата страна на пребиваване, или в друга подходяща страна. Настоящите Условия на ползване се ръководят съгласно английското закондателство.

 

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение до АстраЗенека чрез www.astrazeneca.com/general-enquiries.

Позоваването на "АстраЗенека" и "Групата" се отнася към АстраЗенека България ЕООД. В настоящите Условия за ползване "Партньори" означава всякастопанска организация която контролира, контролирана е от или е под общ контрол с АстраЗенека България, като за целите на това определение, "контрол" означава пряка или непряка собственост на (i) петдесет процента (50%) или повече от капитала; или (ii) петдесет процента (50%) или повече от печалбата или дохода, или (iii) в случай на партньорство, който и да е друг сходен интерес с общ партньор.